اولین تولید کننده دستگاه های فروش اتوماتیک در ایران

اولین  تولید کننده دستگاه های فروش اتوماتیک در ایران