آدرس ما

 •  مرکزی و فروش:
  •  روابط عمومی: 35-22612930-021 
  •  واحد فروش: 14-22615713-021 
  •  فکس: 22612929-021‏ 
 •  تل وان: شهرک صنعتی لوشان:
                              
 •  نوین ستاره کاسپین: شهرک صنعتی رشت: ارتباط مستقیم