خرید با کارت اعتباری


خرید با کارت اعتباری (RFID)
این سیستم در کلیه اماکن اعم از خصوصی و دولتی ، قابلیت آن را دارد در شرایطی  که کاربر با  در اختیار داشتن یک کارت اعتباری که از قبل دارای اعتبار مالی  میباشد از دستگاه وندینگ خرید نماید، که اعتبار قابل لحاظ در کارت ها از طریق سیستم مالی مجموعه قابل شارژ میباشد.

نظرات کاربران