واحد نمونه کشوری در حوزه الکترونیک


افتخار آفرینی در جشنواره صنعت و فناوری اطلاعات به عنوان واحد نمونه در حوزه الکترونیک

نظرات کاربران