استخدام

این پرسشنامه صرفا جهت درج اطلاعات شما در بانک اطلاعاتی گروه صنعتی تل وان جهت بررسی و دعوت به مصاحبه می باشد و به هیچ عنوان به منزله استخدام فرد تکمیل کننده نمی باشد.

فرم استخدامی گروه صنعتی تل وان

تمایل به همکاری
Max. file size: 1 GB.
Max. file size: 1 GB.
تایید اطلاعات(Required)